Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2021

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Baptist Standaert, wij, we, ons of onze: BAP.Marketing, gevestigd in Witteleertouwersstraat 48 8000 Brugge België, ingeschreven met Btw-identificatienummer: 077.2491.766

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Klant”, hierna te noemen: “de opdrachtgever” en BAP.Marketing. Waarop BAP.Marketing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies en zijn toepasbaar op alle offertes, aanbiedingen en contracten van BAP.Marketing en diens opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “de opdrachtgever” en zijn directie.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van BAP.Marketing zijn vrijblijvend, tot op het ogenblik van aanvaarding door “de opdrachtgever”. Aanvaarding komt tot stand door ondertekening van “de samenwerkingsovereenkomst” door “de opdrachtgever”. “De samenwerkingsovereenkomst” wordt een effectief contract bij ondertekening ervan en vervangt alle eerder afgesloten mondelingen en/of schriftelijke akkoorden.

2. BAP.Marketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien “de opdrachtgever” redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in “de samenwerkingsovereenkomst” vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BAP.Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen “de opdrachtgever” en BAP.Marketing wordt aangegaan voor de duur bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt BAP.Marketing niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien BAP.Marketing gegevens (informatie, documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) behoeft van”de opdrachtgever” voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat “de opdrachtgever” deze juist en volledig aan BAP.Marketing ter beschikking heeft gesteld en dit binnen de 5 werkdagen.

4. BAP.Marketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. BAP.Marketing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. BAP.Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2. “De opdrachtgever” zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie en die “de opdrachtgever” niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling. In dit geval heeft BAP.Marketing het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat “de Opdrachtgever” zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

4. Bij beëindiging van de overeenkomst zal “de opdrachtgever” alle door BAP.Marketing verleende diensten betalen, alsook de kosten die BAP.Marketing heeft moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat BAP.Marketing nog had kunnen factureren aan “de opdrachtgever” indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

5. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

6. De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk of per mail beëindigd worden, één maand voor afloop van het lopende contract. Zonder deze opzegging, zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met één maand.

7. BAP.Marketing heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde overeenkomst op te nemen. BAP.Marketing verplicht zich ertoe de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.

8. Projecten die “on hold” zijn gezet door enerzijds BAP.Marketing of anderzijds “de Opdrachtgever”, geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. BAP.Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BAP.Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BAP.Marketing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of “de opdrachtgever” zelf.

4. BAP.Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, (op een door BAP.Marketing aan te geven wijze), tenzij schriftelijk anders door “de opdrachtgever” aangegeven. BAP.Marketing is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van BAP.Marketing zijnde KBC BE20 7340 5380 0956.

3. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

4. Betalingen aan derden, zoals: betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekers statistieken, hosting, klikbudgetten, mediabudgetten, conversievergoedingen, e.a. worden integraal aan de opdrachtgever doorgefactureerd, tenzij is overeengekomen deze kosten aan derden rechtstreeks aan de opdrachtgever te richten.

5. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur – per aangetekend schrijven – aan BAP.Marketing kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6. Indien “de opdrachtgever” in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is “de opdrachtgever” van rechtswege in verzuim. “De opdrachtgever” is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de “de opdrachtgever” in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien “de opdrachtgever” niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door BAP.Marketing, is de “de opdrachtgever” een nalatigheids-interest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in Art. 5 wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van “de opdrachtgever”. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien BAP.Marketing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de “de opdrachtgever” worden verhaald. “De opdrachtgever” is over de verschuldigde gerechtelijke en executiekosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door BAP.Marketing – in het kader van de overeenkomst – geleverde zaken, blijven eigendom van BAP.Marketing totdat “De opdrachtgever” alle verplichtingen uit de met BAP.Marketing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door BAP.Marketing geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien BAP.Marketing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. BAP.Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BAP.Marketing is uitgegaan van door of namens “De opdrachtgever” verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. BAP.Marketing kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door “de opdrachtgever”, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten.

4. BAP.Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door “de opdrachtgever” zelf of door derde partijen (bijv. hosting, Affiliate sites, Google, e.a.)

5. BAP.Marketing is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

6. Indien BAP.Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BAP.Marketing beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

7. BAP.Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.

8. BAP.Marketing biedt geen garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop BAP.Marketing geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van “de opdrachtgever” zelf, alsook van derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliate sites, e.a.. Verder erkent de “de opdrachtgever” ook de online concurrentiegraad of willekeur van zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

9. Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen, zal BAP.Marketing voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van andere partijen. Mediabudgetten die op voorhand door BAP.Marketing worden opgesteld, zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door derde partijen worden gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van derde partijen in kwestie als werkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

11. Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, etc.

12. “De Opdrachtgever” waarborgt en vrijwaart BAP.Marketing voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan BAP.Marketing ter beschikking wordt gesteld. “De opdrachtgever” waarborgt ook dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden en vrijwaart BAP.Marketing tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

13. Bij elke bewerking (of aanpassing) door de opdrachtgever (of derden) aan de website (of aan de tools) waar BAP.Marketing zijn diensten op levert zal “de opdrachtgever” BAP.Marketing onmiddellijk in kennis stellen.

14. “De opdrachtgever” aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van BAP.Marketing hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd, door aanpassingen waarvan BAP.Marketing op voorhand niet werd ingelicht.

15. BAP.Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de “de opdrachtgever” aan zijn verplichtingen, genoemd onder artikel 2.

Artikel 10 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BAP.Marketing partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om geschillen in kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BAP.Marketing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te West-Vlaanderen.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BAP.Marketing.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.